drukuj

Archwium - Główna

ROZDZIAŁ I

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MDK - DŚT

W skład MDK - DŚT wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1. Dział Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez
2. Dział Finansowo-księgowy,
3. Specjalista do spraw osobowych,
4. Dział Administracyjno-gospodarczy,

Całokształtem struktury MDK - DŚT kieruje Dyrektor, któremu bezpośrednio podlegają: Główny Księgowy, Kierownicy działów, Specjalista do spraw osobowych.  W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony Kierownik Działu we współpracy z Głównym Księgowym.


ROZDZIAŁ II

ZADANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MDK - DŚT

1. DZIAŁ EDUKACJI KULTURALNEJ I ORGANIZACJI IMPREZ
Podstawowym zadaniem działu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie muzyki, tańca, teatru plastyki, literatury i innych form działalności artystycznej, prezentacja i popularyzacja wszelkich, wartościowych form sztuki oraz współtworzenie i promocja kultury lokalnej.
W szczególności do zadań działu należy:

 • prowadzenie zajęć (muzycznych, wokalnych, tanecznych, teatralnych, plastycznych, literackich itp.) w grupach, zespołach oraz w formie konsultacji indywidualnych,
 • tworzenie warunków dla rozwoju indywidualności twórczych, grup i zespołów MDK-DŚT,
 • organizowanie koncertów, spektakli, wystaw i innych prezentacji artystycznych,
 • organizowanie pokazów, przeglądów i konkursów amatorskiego i profesjonalnego ruchu artystycznego, zwłaszcza dzieci i młodzieży,
 • organizowanie i współorganizowanie imprez prezentujących kulturę i sztukę lokalną oraz wartościowe formy kulturalne z kraju i z zagranicy,
 • promowanie i dokumentowanie realizowanych form i przedsięwzięć.
 • Zadania działu realizowane są w obiektach MDK – DŚT, innych miejscach do tego przystosowanych lub na doraźnych scenach (przestrzeniach) plenerowych.


2. DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Działem kieruje Główny Księgowy i bezpośrednio odpowiada za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej MDK - DŚT.
Do zadań działu należy całkowita obsługa finansowo-księgowa działalności MDK - DŚT, w tym :

 • obsługa dotacji i funduszy celowych otrzymywanych przez instytucję,
 • obsługa działalności gospodarczej prowadzonej przez MDK - DŚT,
 • sporządzanie planów i sprawozdań finansowych,
 • rozliczenia inwentaryzacyjne,
 • obsługa kasowa,
 • prowadzenie dokumentacji finansowej.


3. SPECJALISTA DO SPRAW OSOBOWYCH
Głównym zadaniem specjalisty ds. osobowych jest prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników zatrudnionych w MDK - DŚT , nadzorowanie ewidencji czasu pracy oraz współpraca z działem księgowości oraz kierownikami działów w sprawach płacowych i socjalnych.


4. DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
Ogólnym zadaniem działu jest administrowanie obiektami i majątkiem MDK -DŚT, a w szczególności:

 • dbanie o prawidłowe funkcjonowanie wszystkich obiektów i urządzeń technicznych będących w użytkowaniu instytucji,
 • zabezpieczenie obiektów w zakresie ochrony przed pożarem, kradzieżami, dewastacją i innymi przewidywalnymi wypadkami,
 • zaopatrywanie instytucji w sprzęt i materiały zgodnie z wnioskowanymi potrzebami poszczególnych działów i jednostek,
 • planowanie i nadzorowanie remontów  obiektów  i urządzeń oraz prowadzenie ich konserwacji i bieżących napraw,
 • dbanie o porządek, czystość i estetykę obiektów i posesji użytkowanych przez MDK -DŚT,
 • gospodarowanie majątkiem w zakresie wynajmów, kasacji itp.
 • zlecanie opracowań i gromadzenie dokumentacji technicznej.ROZDZIAŁ III


ZASADY ORGANIZACJI PRACY MDK - DŚT


1. Dyrektor bezpośrednio nadzoruje działalność kierowników działów oraz samodzielnych stanowisk.
2. Dyrektor podpisuje i zatwierdza:

 • korespondencję kierowaną do władz państwowych, samorządowych, instytucji i organizacji,
 • oficjalną korespondencję MDK - DŚT do osób prywatnych,
 • korespondencję finansową (czeki, przelewy).
 • dokumenty wewnętrzne; zarządzenia, dokumenty osobowe, umowy, rachunki, protokoły komisji, polecenia wyjazdów służbowych i ich rozliczenia, zaliczki i ich rozliczenia.

3. W przypadku nieobecności dyrektora upoważnienia określone w punktach 1 i 2 przysługują wyznaczonemu zastępcy i ponosi on odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
4. Dokumenty przedkładane dyrektorowi do podpisu, mające charakter planów, sprawozdań, opracowań powinny posiadać podpis pracownika opracowującego przedkładany materiał.
5. Dokumenty dotyczące urlopów, zwolnień, wynajmów powinny być podpisane przez pracownika i parafowane przez właściwego kierownika działu.
6. W MDK - DŚT obowiązuje zatwierdzony regulamin obiegu dokumentów
7. Działy i sekcje wykonują zadania określone w niniejszym regulaminie oraz zadania zlecone przez dyrektora, będące w kompetencji działu.
8. Wszystkie jednostki organizacyjne obowiązuje zasada wzajemnej współpracy przy wykonywaniu zadań. Koordynację pracy podejmuje każdorazowo kierownik jednostki odpowiedzialnej za wykonanie zadania lub osoba bezpośrednio odpowiedzialna wyznaczona przez dyrektora.
9. Kierownik jednostki odpowiada za:

 • prawidłową i terminową realizację zadań działu,
 • racjonalną organizację pracy jednostki i przydział odpowiednich czynności pracownikom,
 • nadzór i kontrolę pracowników jednostki,
 • określenie zakresów czynności podległych pracowników i przedłożenie ich do akceptacji dyrektora.

10. Spory kompetencyjne między jednostkami rozstrzyga dyrektor.ROZDZIAŁ IV

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW


1. Obowiązki pracowników wobec instytucji są następujące:

 • prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań określonych dla danego stanowiska oraz poleceń przełożonych,
 • efektywne wykorzystanie miejsca i czasu pracy,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • dbanie o powierzone mienie,
 • kulturalny i życzliwy stosunek do współpracowników i innych osób przebywających na terenie  obiektów  MDK - DŚT i imprez przez dom kultury organizowanych,
 • lojalność wobec współpracowników, przełożonych i podwładnych oraz instytucji jako całości.


2. Pracownicy powinni znać całokształt spraw związanych z pracą jednostki organizacyjnej oraz powinni wykazywać autentyczne zainteresowanie działalnością instytucji i zaangażowanie  w realizację postawionych zadań.
Łomża 28 kwietnia 2006 r.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2012-03-05 14:40:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 643