drukuj

Archwium - Główna

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

Łomża dn. 10.04.2003 rok

Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". 3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą. 5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne. 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), Roman Borawski (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 1 stycznia 1960 roku w Stawiskach

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży - dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie posiadam
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam
- papiery wartościowe: nie posiadam
na kwotę: -----II.
1. Dom o powierzchni: m2, o wartości: -----
tytuł prawny:-----
2. Mieszkanie o powierzchni: 72 m2, o wartości: 75 000 zł.
tytuł prawny: własnościowe (hipoteczne)
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ----- , powierzchnia: -----
o wartości: -----
rodzaj zabudowy: -----
tytuł prawny: -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: -----
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: -----
o wartości: -----
tytuł prawny: -----III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie posiadam
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -----IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie posiadam
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -----V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie nabyłemVI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie prowadzę
osobiście -----
- wspólnie z innymi osobami -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: -----
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem
przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście -----
- wspólnie z innymi osobami ------
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ------VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -----
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): -----
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -----
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -----
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): -----
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):-----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:-----
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -----
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): -----
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -----
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 250 zł.- umowa o dziełoIX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i
rok produkcji): samochód Daewoo Matiz Friend (1999r.)

ok. 12 000 zł.
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): kredyt na zakup mieszkania - 30 000 zł. w 2001 roku


Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.Łomża 10.04.2003 rok.Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2003-09-03 11:25:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 643